பாலாவின் ‘தாரை தப்பட்டை’ படத்தில் என்ன இருக்கிறது?

797