அம்மா கணக்கு படத்தின் ‘கனவுகள்’ பாடலின் வரிகள்…

884