சீமான் – விஜயலட்சுமி இவர்களுக்குள் என்னதான் பிரச்சனை? l ஜெ.பிஸ்மி, பத்திரிகையாளர்

1975