கோமாவில் இருப்பவர் ரஜினி l ஜெ.பிஸ்மி, பத்திரிகையாளர்

1729