ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதியின் ‘மீசைய முறுக்கு‘ படத்திலிருந்து…

878