‘ஒரு முகத்திரை‘ படத்தை பற்றி மோகன் – Video

327

https://www.youtube.com/watch?v=YHZXOXSulzU&feature=youtu.be