அன்பானவன் அசராதவன் அடங்காதவன் படத்திலிருந்து…

1072