நாலே நாளில் 100 கோடி! – வியப்பு தரும் விஸ்வாச(ம்) கணக்கு!