குறுக்கு வழியில் திரைக்கு வந்த ‘மேற்கு தொடர்ச்சி மலை’

482