அன்று ஆதரவு, இன்று எதிர்ப்பு…. இடையில் நடந்தது என்ன?