பாலா இயக்கிய நாச்சியார் வெற்றிப்படமா? தோல்விப்படமா?