ஆலங்கிளியே….! ஆலங்கிளியே…! – ‘நெருப்புடா’ பாடல் காட்சி