நிமிர், மன்னர் வகையறா, பாகமதி, எது வெற்றிப்படம்? – Original Collection Report